We make better space!

Homepagina > Overige teksten > Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

zondag 7 juli 2013, door Sven

Inleiding

Welkom op tecnospace.com (“de site”). Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op het gebruik door elke bezoeker van deze site (“de bezoeker”). Door van deze site gebruik te maken stemt de bezoeker in met de inhoud van deze wettelijke bepalingen en is hij eraan onderworpen.
Tecnospace behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en voor welke reden dan ook wijzigingen in deze wettelijke bepalingen door te voeren. De herziene wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de site vanaf de datum waarop de site de herziene wettelijke bepalingen publiceert. Elke bezoeker dient deze wettelijke bepalingen regelmatig te controleren zodat hij op de hoogte is van de meest recente versie.
Deze site bevat delen die voor alle bezoekers toegankelijk zijn alsook delen waarvoor men zich dient te registreren. Deze wettelijke bepalingen zijn zowel op de publieke als de beveiligde delen van deze site van toepassing.

Gebruiksvoorwaarden

Elke bezoeker mag deze site raadplegen, items en informatie van deze site kopiëren en opslaan, en pagina’s van deze site afdrukken voor intern professioneel gebruik of voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gewijzigd, vertaald, gepubliceerd, weergegeven, in licentie gegeven, gereproduceerd of overgebracht, in welke vorm en via welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of enige andere wijze, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tecnospace. Geen enkel recht, aanspraak of belang van deze site zal aan de bezoeker worden overgedragen, behalve het beperkte recht om deze site te gebruiken onder de onderhavige voorwaarden.
De site mag op geen enkele manier worden gebruikt waardoor er schade aan de website wordt toegebracht of kan worden toegebracht of waardoor de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site in het gedrang komt, noch op enige wijze die als onwettig, illegaal, frauduleus of nadelig wordt beschouwd, noch in het kader van onwettige, illegale, frauduleuze of nadelige doeleinden of activiteiten.
Deze site mag niet worden gebruikt voor enige marketingdoeleinden of de systematische of geautomatiseerde verzameling van gegevens (inclusief maar niet beperkt tot het data scraping, datamining, data-extractie en data harvesting) op of met betrekking tot de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tecnospace.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze site en alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, video’s, grafieken en enig ander element van deze site (“het materiaal”) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten. Tecnospace verleent enkel een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepelijke licentie om deze site en het materiaal te gebruiken onder de voorwaarden die uitdrukkelijk in de gebruiksvoorwaarden zijn omschreven. Alle andere rechten van deze site en het materiaal zijn voorbehouden aan Tecnospace.
Alle handelsmerken, handelsnamen en domeinnamen op deze site, al dan niet geregistreerd, met inbegrip van het logo en de naam van Tecnospace, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en voor elk gebruik van die handelsmerken, handelsnamen en domeinnamen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tecnospace vereist.
In geval van inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten zijn geldboetes mogelijk geen toereikend rechtsmiddel. Naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover Tecnospace beschikt, kan Tecnospace aanspraak maken op een bijzondere prestatie of ontheffing op grond van de hardheidsclausule bij wijze van een gerechtelijk bevel of op enige andere wijze.
 
Indien de bezoeker enig gebruik van deze site of dat materiaal opmerkt dat een inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten vormt, dient hij dat onmiddellijk te melden aan Tecnospace via de onderstaande contactgegevens.
 
Indien de bezoeker enig materiaal op deze site opmerkt waarvan hij denkt dat het een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van de bezoeker of een derde partij, dient hij dat via de onderstaande contactgegevens onmiddellijk aan Tecnospace te melden:

Beperkte garanties

Deze site, het materiaal, de producten en diensten die via deze site beschikbaar worden gesteld, worden verstrekt “zoals ze zijn” en Tecnospace geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook. Van rechtswege doen Tecnospace, de aan Tecnospace verbonden organisaties en hun respectieve directeurs, werknemers, vertegenwoordigers, licentiegevers en dienstenleveranciers afstand van alle verklaringen en garanties van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of statutair, met betrekking tot deze site en het materiaal.
Tecnospace kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen, hoewel extra aandacht werd besteed om te kunnen verzekeren dat alle informatie op de site juist en up-to-date is. Zonder beperking doen Tecnospace, de aan Tecnospace verbonden organisaties en hun respectieve directeurs, werknemers, vertegenwoordigers, licentiegevers en dienstenleveranciers afstand van alle verklaringen en garanties (1) van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, (2) van originaliteit en niet-inbreuk, (3) met betrekking tot de veiligheid van deze site, het materiaal of de systemen, (4) dat de inhoud juist, volledig, actueel, relevant of betrouwbaar is of (5) dat deze site vrij van fouten, storingen of computervirussen is.
In de maximaal wettelijk toegestane mate zijn Tecnospace, de aan Tecnospace verbonden organisaties en hun respectieve directeurs, werknemers, vertegenwoordigers, licentiegevers en dienstenleveranciers niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, morele schade of gevolgschade, inclusief het verlies van winst, omzet, gegevens of goodwill die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van of de beëindiging van het recht van de bezoeker om deze site en het materiaal te gebruiken of met betrekking tot de producten en diensten die via deze site ter beschikking worden gesteld.
Elk van de voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover de wet dat toestaat, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid al dan niet is gebaseerd op een overeenkomst, nalatigheid of andere onrechtmatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere grond.

Vrijwaring

Elke bezoeker vrijwaart bij voorbaat Tecnospace, de aan Tecnospace verbonden organisaties en hun respectieve directeurs, werknemers, vertegenwoordigers, licentiegevers en dienstenleveranciers van enige verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot wettelijke uitgaven en enige bedragen betaald door Tecnospace aan een derde in het kader van de regeling van een claim of geschil bij wijze van advies van wettelijke adviseurs, ten aanzien van of geleden door Tecnospace, voortvloeiend uit een schending door de bezoeker van enige onderhavige bepaling of voortvloeiend uit een claim dat de bezoeker enige onderhavige bepaling heeft geschonden.

Links naar websites

Links naar deze site zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tecnospace.
Deze site bevat enkele hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze websites van derden en de inhoud ervan kunnen interessant zijn voor de bezoekers en dienen enkel voor hun gebruiksgemak. Tecnospace oefent geen controle uit op die derde partij of zijn website. Tecnospace is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken en evalueren van de sites van derden en Tecnospace kan geen garantie geven over de kwaliteit en de volledigheid van de informatie. Tecnospace is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het raadplegen van de inhoud van die websites of van algemene informatie waarnaar door deze site is verwezen.

Volledige overeenkomst

Deze wettelijke bepalingen vormen de volledige overeenkomst van Tecnospace en de bezoeker en krijgen voorrang op en vervangen alle voorafgaande overeenkomsten omtrent het gebruik van de site.

Scheidbaarheid

In geval een bepaling hierin ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen voor zover de wet dat toelaat onverlet laten.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze wettelijke bepalingen vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze wettelijke bepalingen zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Contactgegevens

Eventuele vragen, feedback of opmerkingen over het gebruik van deze site mogen worden gericht aan info@tecnospace.com, of schriftelijk aan TecnoSpace nv, tav de Directie, Kernenergiestraat 65, B-2610 Antwerpen